<هارون فاروکی: سینمای مستند و جامعه‌ی کنترلی / هیتو اشتایرل، هارون فاروکی، میریام دی‌رزا>

.
آغازها: هارون فاروکی، ۱۹۴۴-۲۰۱۴ / هیتو اشتایرل
مشاهده‌ی کنترلگر / هارون فاروکی
بوطیقا و سیاست «رد»: یادداشت‌هایی درباره‌ی اعمال نظارتی از خلال کار فاروکی / میریام دی‌رزا
.
دانلود مجموعه مقاله

Farocki

از اشتایرل
در دفاع از تصویر فقیر <