<مجمع: پیشگفتار / هارت و نگری>

از متن:

«دیگر داستان آشنایی شده است:‌ جنبش‌های الهام‌بخش اجتماعی علیه بی‌عدالتی و سلطه برمی‌خیزند،‌ مدت اندکی تیتر اول رسانه‌های جهان را به خود اختصاص می‌دهند و سپس از نظر محو می‌شوند. و حتی اگر در مواردی به سرنگونی رهبران اقتدارگرا به عنوان فرد انجامیده باشند،‌ هنوز نتوانسته‌اند بدیل‍های نو و پابرجایی بسازند. این جنبش‌ها به جز چند استثناء، یا آرمان‌های رادیکال‌شان را وانهادند و به بازیگران نظام‌های موجود بدل شدند یا به خاطر سرکوب وحشیانه شکست خوردند. چرا نیازها و امیال انسان‌های پرشمار نتوانست به تغییر پایدار منجر شود و جامعه‌ای نو، دموکراتیک‌تر و عادلانه‌تر بیافریند؟»

.

دانلود متن

Starlings escaping Hobby falcon!!!