<در دفاع از تصویر فقیر / هیتو اشتایرل>

.

دانلود

steyerl_poor-image

از همین نویسنده
آغازها: هارون فاروکی، ۱۹۴۴-۲۰۱۴ <